สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

  1. ผู้มีรายชื่อในประกาศผลสอบ วันที่ 15 กันยายน 2559 มีสิทธิ์เข้าอบรม สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ค่ายที่ 1/2559 (กันยายน – ตุลาคม 2559) จำนวน 35 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนอบรม
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกหลังการเข้าค่าย ครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้าอบรม สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ค่ายที่ 2/2559 (มีนาคม 2560) จำนวน 20 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนอบรม
  3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่ายที่ 2 มีสิทธิ์เข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ (Thailand Astronomy Olympiad 14th) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2560 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ

television

เข้าสู่ระบบรับสมัคร สอวน. ดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *