สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

  1. ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าอบรม สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ค่ายที่ 1/2565 จำนวน 35 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนอบรม
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกหลังการเข้าค่าย ครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้าอบรม สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ค่ายที่ 2/2565 จำนวน 20 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนอบรม
  3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่ายที่ 2 มีสิทธิ์เข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ (Thailand Astronomy Olympiad) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ

เข้าสู่ระบบรับสมัคร สอวน. ดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย