เอกสารสำหรับประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
  2. มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของก.ค.ศ.
  3. ได้ปฏิบัติงานหน้าที่ภาระการสอนในความรับผิดชอบต่อเนื่องกัน และพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนการสอน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกตำแหน่ง (ก.ค.ศ.1) – ไฟล์แนบ
  2. แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ทุก ตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (ก.ค.ศ. 2) – ไฟล์แนบ
  3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน (ก.ค.ศ. 3/1) – ไฟล์แนบ