เอกสารสำหรับประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ

ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี (วุฒิปริญญาตรี) 4 ปี (วุฒิปริญญาโท) และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
 2. มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานสอนขั้นต่ำ ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
 3. ได้ปฏิบัติงานหน้าที่ภาระการสอนในความรับผิดชอบต่อเนื่องกัน และพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนการสอน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. คู่มือ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ – ไฟล์แนบ (pdf)
 2. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกตำแหน่ง (ก.ค.ศ.1) – ไฟล์แนบ (pdf)
  แบบ ก.ค.ศ.1 ครูฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล – ไฟล์แนบ
 3. แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ทุก ตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (ก.ค.ศ. 2) – ไฟล์แนบ (pdf)
  แบบ ก.ค.ศ.2 ครูฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล – ไฟล์แนบ
 4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน (ก.ค.ศ. 3) – ไฟล์แนบ (pdf)
  แบบ ก.ค.ศ.3 ครูฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล – ไฟล์แนบ